مرا چه به تنهایی و سکوت

افسوس که همیشه زیر گنبد کبود یکی بود یکی نبود

بهمن 95
1 پست
تیر 93
1 پست
دی 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست